top of page

MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS NYRSTAR PLEITEN VOOR WETSWIJZIGINGEN
Het Hof van Cassatie heeft het beroep van een groep minderheidsaandeelhouders van Nyrstar NV tegen het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 17 november 2022 verworpen. Dit arrest van het Hof van Beroep verwierp het verzoek van de minderheidsaandeelhouders om de overname van Nyrstar door Trafigura te laten onderzoeken door een panel van onafhankelijke deskundigen, ondermeer omdat er volgens het Hof al genoeg – weliswaar partijafhankelijke - deskundigenverslagen voorhanden waren en omdat er geen urgentie meer was op het ogenblik dat het beroep behandeld werd.

 

Het verzoek van de minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigd door RSQ Investors,  was gebaseerd op artikel 7.160 van het wetboek van vennootschappen van belang. Dit zegt dat de ondernemingsrechtbank op verzoek van één of meer aandeelhouders, die minstens 1% van het aantal stemmen of 1,25 mio € kapitaal vertegenwoordigen, één of meer deskundigen kan aanstellen die de boeken van de vennootschap en de verrichtingen van haar organen kan nazien als er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap zouden kunnen geschaad worden.

 

“Met dit arrest van Cassatie eindigt een eenvoudige vraag om transparantie na zes jaar juridische strijd dus op een definitieve weigering”, aldus de minderheidsaandeelhouders in een persmededeling. “In se is deze uitspraak niet belangrijk. Wij hebben een dergelijk expertenrapport niet meer nodig. De waarheid heeft de leugen achterhaald, dankzij het rapport van de FSMA die een aantal belangrijke inbreuken op de financiële wetgeving heeft vastgesteld. En het is nu aan de bevoegde autoriteiten om hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

Maar de reden waarom wij een onafhankelijk expertenverslag hadden gevraagd is om een gevecht van éénzijdige deskundigen te vermijden waarbij minderheidsaandeelhouders moeten vechten met ongelijke wapens, met name een gigantisch informatiedeficit en beperktere budgetten. Als minderheidsaandeelhouders transparantie wordt ontzegd onder het mom dat er al genoeg verslagen zijn van gereputeerde consultants en advocatenkantoren die aangesteld en betaald werden door de gedagvaarde partijen, dan is dat een vrijbrief voor malafide vennootschappen met diepe zakken om ongestoord hun gang te kunnen gaan”.

 

De persmededeling van RSQ Investors vervolgt: “Deze uitspraak illustreert eens te meer dat de bescherming van de minderheidsaandeelhouders in dit land momenteel totaal ontoereikend is. Kapitaalkrachtige partijen met slechte bedoelingen kunnen ze al te gemakkelijk omzeilen en misbruik maken van het recht op verdediging door via allerlei excepties rechtszaken eindeloos te rekken. Er is een fundamentele herziening van ons rechtssysteem nodig op dit vlak. Wij hebben terzake een reeks voorstellen gestuurd naar alle bevoegde ministers en naar alle partijvoorzitters”.

 

“Zo pleiten wij ondermeer voor een uitbreiding van het mandaat van de beurswaakhond FSMA, door deze ook naar het voorbeeld van diverse andere landen politionele en strafrechterlijke bevoegdheden toe te kennen, alsook de middelen om ervoor te zorgen dat haar onderzoekswerk niet verstrikt raakt in de stoffige kelders van het gerecht, maar gebruikt wordt om de verantwoordelijken van witteboordencriminaliteit effectief verantwoording te laten afleggen, en om de slachtoffers te vergoeden voor geleden schade.

 

Verder pleiten wij voor een aantal wijzigingen van de financiewet, ondermeer omtrent de rol van de onafhankelijke bestuurder en van de commissaris en andere maatregelen ter versterking van de bescherming van de minderheidsaandeelhouders. Maar ook omtrent de rol van de talrijke dienstverleners (advocaten, consultants, (zaken)bankiers, PR agentschappen), die vaak voor het grote geld spelers met diepe zakken en slechte bedoelingen toelaten de wetgeving te omzeilen en gerechtelijke procedures eindeloos te rekken.”, aldus nog RSQ Investors. “ De recent goedgekeurde wetsvoorstellen hieromtrent zijn een eerste stap in de goede richting, maar ook niet meer dan dat en nog steeds ruim onvoldoende om een herhaling van het Nyrstar debacle te voorkomen. Meer details vindt u op de website van RSQ Investors”.

 

“Tenslotte kijken wij uit naar de komende jaarvergadering van Nyrstar NV. Het is de eerste jaarvergadering sinds het rapport van de FSMA is uitgebracht, waarbij de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur een boete van de sanctiecommissie boven het hoofd hangt en hun dossier naar het parket is doorverwezen. Toen Trafigura aan boord kwam in 2015 had Nyrstar NV een kapitaal van 1 miljard euro. Drie jaar later was het leeggehaald en restte er een schamele 20 mio euro. Net genoeg om dure advocaten te betalen tegen acties van minderheidsaandeelhouders, fsma en het parket. En dat onder verplichte contractueel overeengekomen afspraken tussen RvB en Trafigura, waardoor de Raad van Bestuur zelfs geen acties kan initiëren tegen Trafigura. Wij kijken uit naar de reactie van de andere minderheidsaandeelhouders en de externe auditor op deze evolutie.”


Contact: pol.vanstallen@gmail.com – tel. 0474 32 16 90

 

Over RSQ Investors

RSQ Investors is de investeringsarm van de Quanteus Groep. Het concentreert zich op verantwoordelijke en duurzame investeringen op het vlak van corporate social responsibility. RSQ Investors investeert enkel in dossiers waarin het verwacht aanzienlijke sociale toegevoegde waarde te kunnen creëren en waarin het ook zelf een belangrijke en zelf beslissende impact kan hebben bij het nastreven van de geïdentificeerde doel.

Comentários


bottom of page